21 důvodů, proč si vybrat kotel WOLF

Kondenzační kotel je takový kotel, který dokáže odebrat teplo i vodní páře ve spalinách. V klasickém kotli by vodní pára odešla i s teplem do komína a vzala s sebou 11% z toho, co jsme zaplatili za plyn. Proto je kondenzační kotel v současné době zařízení na nejvyšším stupni vývoje.

1. - konstrukce

Aby teplo ze spalin proudilo do otopné vody a do radiátorů, je třeba zajistit minimální překážky v jeho cestě. Materiál výměníku tepla musí odolávat kyselé zkondenzované vodě, musí vydržet teplotní rozdíly v čase, kdy kotel hoří a kdy nehoří, a musí vydržet i tlak vody v potrubí. Nejvhodnějším materiálem jsou slitiny hliníku a antikorozní oceli. Překážkou proudění tepla je stěna výměníku. Čím lepší má stěna tepelnou vodivost, tím menší odpor klade teplu při přestupu ze spalin do vody. Hliník má větší tepelnou vodivost než antikorozní ocel.

Kondenzační kotle Wolf mají výměník tepla z modifikované hliníkové slitiny AlSi.

2. - konstrukce

Aby byl výměník tepla co nejspolehlivější, měl by být ve spalovací komoře z jednoho typu materiálu bez dalších spojů. Neměla by se vyskytovat místa s vyšším pnutím a prudké změny směru.

Kondenzační kotle Wolf mají výměník tepla pouze ze slitiny AlSI bez dalších spojů. Navinutí do spirály eliminuje pnutí ve všech směrech.

3. - konstrukce

Aby spaliny předaly co nejvíce tepla, je potřeba zajistit jejich proudění shora dolů. To znamená umístit hořák shora dolů. Takto i vznikající kondenzát proudí shora dolů, omývá stěny výměníku a současně je čistí. Nejteplejší část výměníku je nahoře, tam vystupuje voda do potrubí k místům, kde předává teplo. Nejchladnější je naopak dole, kde vstupuje voda vychlazená po odevzdání tepla tělesům, podlahovým či stěnovým topením, výměníkům vzduchotechnik nebo přípravu teplé vody. Kondenzát proudí přirozeně dolů ve směru gravitace. Teplota se zvyšuje zdola nahoru, jak tomu je i v přírodě.

Kondenzační kotle Wolf mají svislou spalovací komoru s hořákem směřovaným svisle z horního dna. Nejteplejší zóna je v horní části pod hořákem, vychlazovací zóna má co největší plochu.

4. - konstrukce

Aby se co nejvíce tepla ze spalin dostalo k teplosměnné ploše, musí docházet k prudkému míchání na straně spalin. Míchání se dosahuje zvětšením přestupní plochy vhodnými konstrukčními prvky. Nejvýhodnější jsou ostré tenké lamely integrované do teplosměnné plochy.

Kondenzační kotle Wolf mají teplosměnnou plochu rozšířenou koncentrickými lamelami, spaliny proudí rovnoběžně kolem lamel, kolem trubek dochází k turbulentnímu proudění.

5. - konstrukce

Aby se teplosměnná plocha omývala i na straně vody stejnoměrně, je potřeba zajistit nejvhodnější geometrický průřez. Tím je jednoznačně průřez kruhový. Voda se při proudění zdola nahoru stejnoměrně ohřívá. Teplota vody se stejnoměrně zvyšuje, jak se voda přibližuje k nejteplejší části s osazeným hořákem. Kondenzační kotle Wolf mají výměník tepla zhotovený z trubky kruhového průřezu opatřené po celé délce vedení ve spalovací komoře lamelami. Kruhový průřez je i nejvýhodnější z hlediska tlakové odolnosti ze strany otopné vody.

6. - ochrana a bezpečnost

Aby byl výměník tepla dostatečně chráněn před přehřátím, zejména při výpadku čerpadla, bývá opatřen dvěma až čtyřmi snímači teploty s různým umístěním a funkcí. Minimálně jeden snímač je havarijní, tento musí mít všechny kotle.

Kondenzační kotle Wolf mají snímač výstupní teploty otopné vody na potrubí za výměníkem a snímač vratné teploty v bloku výměníku. Řízení a ochrana kotle využívá vlastností materiálu při umístění snímačů. Při ztrátě průtoku se vedením tepla zahřeje dříve snímač vratné vody a kotel reguluje podle minimálního až nulového teplotního spádu okamžitě.

7. - ekonomika a hospodárnost

Pokud kotel nasává vzduch pro spalování z venkovního prostoru, musí vynaložit určité množství tepla k jeho ohřátí. Jiné množství tepla kotel ztrácí sáláním do místa instalace. Pokud se spalovací vzduch vede kolem sálajících částí uvnitř pláště, využívá kotel veškeré teplo.

Kondenzační kotle Wolf mají vnitřní rozvod vzduchu pod opláštěním směřovaný na nejteplejší části, které pak odevzdají teplo nejvhodnějším způsobem spalovacímu vzduchu.

8. - komfort

Pokud má být kotel v provozu tichý, je třeba zajistit dokonalé zvukotěsné uzavření a současně eliminovat hluk vzniklý otáčením ventilátoru a sáním vzduchu. Kondenzační kotle Wolf mají měkké těsnění pláště a pružné vícebodové uložení ventilátoru. Změna průřezu a směrování vzduchu omezuje pneumatický hluk.

9. - ochrana a bezpečnost

Kotel by se měl umět přizpůsobit hydraulickým podmínkám soustavy a vyrovnat se i s některými vlastnostmi instalace. Při uzavření všech termostatických hlavic nebo při zvýšeném odporu soustavy může docházet k poruchám proudění a přehřátí kotle. Kondenzační kotle Wolf mají kalibrovaný ochoz, který při tlakovém rozdílu 25 kPa přepouští vodu, kotel včas vypíná bez poruchového odstavení.

10. - ekonomika a hospodárnost

Kondenzační kotle využívají modulační řízení výkonu. Současně je regulován i nastavený teplotní spád. K zajištění maximální doby chodu při minimálním výkonu jsou dále využívány různé regulační možnosti. Kondenzační kotle Wolf mají oběhová čerpadla s řízenými otáčkami. Při snižujícím se odběru tepla klesají i otáčky čerpadla, klesá tím i spotřeba proudu.

11. - komfort, ekonomika a hospodárnost

Kondenzační kotle jsou využívány i pro přípravu teplé vody. Při přípravě teplé vody je vhodné využít maximální výkon při dokonalém vychlazení. Kondenzační kotle Wolf používají v kombinacích se zásobníky systém horního plnění s deskovým výměníkem. Příprava teplé vody probíhá při nejvyšším vychlazení výměníku, tedy s nejvyšší účinností. Kotel může být pro přípravu teplé vody nastaven na výkon až o 15% vyšší než jmenovitá hodnota. Kterýkoli kotel z řady 11-100 kW je jednoduše doplnitelný o přípravu teplé vody.

12. - jednoduchost

Připojení elektrických a elektronických periferií a přídavných spotřebičů je u moderních kotlů vyžadováno co nejjednodušší.

Kondenzační kotle Wolf mají veškeré periferie připojovány kódovanými nezaměnitelnými konektory.

13. - komfort, jednoduchost

Aby bylo připojení kotlů k hydraulickým rozvodům co nejjednodušší, je velmi výhodné používání modulárních systémů armatur.

Kondenzační kotle Wolf mají kompletní systém příslušenství všech variant armatur, které umožní připojení kotle na sadu armatur jen s použitím montážních šablon a lišt.

14. - jednoduchost, hospodárnost

Aby byl systém s kondenzačním kotlem co nejúspornější, je třeba dokonalá regulace.

Kondenzační kotle Wolf využívají řadu regulátorů WRS, které umožňují vytvořit kaskádu čtyř kotlů, 7 čerpadlových, 7 směšovaných okruhů a regulovaný solární systém. Komunikace mezi zařízením probíhá pouze po dvoužilové sběrnici. Zobrazení parametrů a nastavení všech zařízení je možné z kteréhokoli modulu.

15. - jednoduchost

Systém zapojení regulačních okruhů musí být co nejjednodušší.

Kondenzační kotle Wolf používají v regulační řadě WRS jednotlivé moduly. Modul se umístí bezprostředně vedle čerpadla a směšovače, není třeba vést dlouhé kabeláže k regulační centrále. Komunikace probíhá pouze po dvoužilové sběrnici. Řízení kaskády je možné i z externí regulace napěťově 0-10V.

16. - ekonomika a bezpečnost

Aby byl provoz kotle hospodárný a bezporuchový, je třeba zajišťovat pravidelný servis. Servis by měl být jednoduchý, zařízení kotle přístupné.

Kondenzační kotle Wolf jsou přístupné pouze zepředu, mají unikátní způsob čištění s vyklápěním výměníku s dokonalým přístupem do spalovací komory. Při čištění nedochází ke znečištění okolí, veškeré nečistoty jsou shromážděny do odpadní nádoby. Veškeré díly uvnitř kotle jsou přístupné bez dalších demontáží.

17. - jednoduchost, obsluha

Aby byl servis kotlů jednoduchý, je vyžadována jednoduchost nastavení a určitá modularita celé řady kotlů výrobce.

Kondenzační kotle Wolf mají jednotnou filozofii regulace v celé řadě od 11 do 300 kW výkonu. Je použit jeden typ ovládacího panelu, jeden typ desky elektroniky a jednotná komunikace. Nastavení kotle se provádí pouze dvěma prvky.

18. - komfort, jednoduchost

Aby bylo možno připojit kotel k odvodu spalin, je třeba zajistit kompletní systém pro každou variantu montáže.

Kondenzační kotle Wolf mají atestovaný systém připojení fy. Centrotec pro jednoduché i koncentrické připojení v rozměrech od 60 do 200 mm ve variantách provedení pro společné i oddělené vedení vzduchu a spalin.

19. - bezpečnost

Aby byl provoz kotlů bezpečný, jsou vybaveny zabezpečovacími prvky dle požadavků norem země výrobce i země instalace.

Kondenzační kotle Wolf mají unikátní způsob ochrany s hlídáním všech komponent. Jsou hlídány teploty, tlaky i průtoky, havarijní i provozní meze. Působení větru je eliminováno několika opakovanými starty při ztrátě plamenu.

20. - kvalita

Kvalita provedení kotlů vychází ze způsobu výroby. Jednoduchá kontrola kvality zajišťuje i vyšší odpovědnost při výrobě.

Kondenzační kotle Wolf jsou vyráběny z atestovaných komponent vždy jednou uzavřenou skupinou pracovníků od převzetí dílu až po výchozí nastavení. Kvalita je v každém kroku výroby ověřena.

21. - komfort

Kotel je třeba montovat do různých míst instalace. Konstrukce kotle určuje montážní možnosti a možnosti přístupu.

Kondenzační kotle Wolf mohou být instalovány do výklenků, svislé kombinace i k šikmým střechám. Servisní přístup i obsluha se provádí pouze zepředu

Odborníci doporučují kondenzační kotle Wolf

Na českém trhu si dnes můžete vybrat ze širokého spektra vytápěcích systémů, produktů a značek.

Pro zákazníka je často těžké se v této nabídce orientovat. Proto s důvěrou spoléhá na názor a doporučení odborníků. Ti se dnes stále častěji přiklánějí na stranu kondenzačních kotlů jako té nejlepší volby. Navíc právě tady se často setkáte s doporučením kondenzačních kotlů tradičního německého výrobce značky Wolf, které nabízí výjimečnou kvalitu za dostupnou cenu. Velmi důležitým faktorem pro dosažení optimálního provozu je pak kvalitní regulace, která je samozřejmým příslušenstvím všech kotlů Wolf.

Náklady na pořízení nového kotle se rychle vrací díky ekonomice provozu, náklady na vytápění se pak dále snižují kombinací s dalšími energeticky účinnými opatřeními, jako je například zateplení, solární systémy nebo podlahové vytápění.

Kondenzační kotle Wolf se úspěšně prodávají ve více než 50 zemích po celém světě. Technologie společnosti Wolf patří mezi ty nejpokrokovější a veškeré produkty jsou vyráběny v rámci tradiční německé kvality. Každý výrobek je před distribucí pečlivě testován pomocí speciálních programů, které spolehlivě odhalí případné problémy. Portfolio kondenzačních kotlů Wolf zahrnuje unikátní rozsah výkonů od 11 kW až do 1250 kW. Kotle jsou vhodné pro různé typy rodinných domů, rozsáhlé komerční objekty i blokové kotelny.

Výrobky Wolf jsou vysoce ceněny nejen odborníky, ale i servisními techniky, kteří navíc zdůrazňují nezvykle snadnou údržbu. Kvalitu kotlů Wolf rovněž potvrzuje řada vítězství v profesionálních testech a odborná ocenění.