Požární ucpávky

Provádíme montáž požárních ucpávek ve stavbách dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. Dále poskytujeme pravidelné kontroly požárních ucpávek a audity celistvosti požárních úseků.

Pasivní systémy zamezující šíření požáru napříč budovou jsou jednou z nejdůležitějších oblastí požární ochrany. Hlavní součástí pasivního zabezpečení tvoří požární ucpávky na hranicích požárních úseků. Požární ucpávky zabraňují rozšíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky skrze prostupy mezi konstrukcemi (kabeláž, potrubí apod.).

Požární ucpávky se netýkají pouze novostaveb, ale i staveb v užívání kdykoliv, je-li v požárních úsecích proveden zásah. Bez utěsnění nových prostupů nemůže požární úsek plnit svojí funkci při bránění šíření požáru.

Měkká požární ucpávka

Řešení tohoto utěsnění je obdobné jako u řešení těsnění elektrických kabelů a lávek. Liší se pouze v přesazích nátěrů protipožární barvy na prostupujících konstrukcích a nutností doplnit systém utěsnění plastových trubek o protipožární manžety, laminát nebo zpěňující tmel. 

Protipožární utěsnění prostupu plastového potrubí

Stejně jako u ošetření protipožární manžetou brání toto systémové řešení šíření požáru způsobem tlakového přerušení potrubí a vyplněním vzniklého otvoru zpěněným grafitem jako zátkou. Rozdíl mezi oběma řešeními je pouze v použitém materiálu, kterým je samostatný protipožární laminát, a ve způsobu aplikace. 

Tvrdá požární ucpávka

Široké spektrum použití nabízí také možnost utěsnění na bázi tvrdé minerální vaty a protipožární malty. Protipožární malta po nanesení utvoří celistvou přepážku s velmi vysokou pevností. Je odolná proti vodě, tlaku, chemickým látkám různého druhu a radioaktivitě. Ucpávka je plynotěsná. Slouží k utěsnění jak kabelů a kabelových lávek, tak prostupů klimatizace, kovových a plastových trubek (v kombinaci s dalšími systémy). 

Přerušení plastového potrubí protipožární manžetou

Velkým nebezpečím pro stavby jsou vodovody a kanalizace. Nejpoužívanějšími materiály pro tyto rozvody jsou plastické hmoty. Ty velmi špatně odolávají teplotám při hoření, většinou jsou hořlavé a tedy šířící požár. Po jejich odhoření vznikají otvory s optimálními parametry pro průnik ohně požární konstrukcí stěny, především stropu, kdy dochází ke komínovému efektu. Jednoduchým a přesto velmi účinným opatřením je aplikace protipožární manžety, která v krátké době po vzniku požáru napění pod tlakem a tak plastovou trubku doslova přestřihne. Otvor přitom vyplní zpěněným grafitem. Uzavřený prostup má požární odolnost až 180 min. 

Protipožární nátěr kabelů a kabelových svazků

Příslušná vrstva zpěňujícího nátěru nanesená na jednotlivé kabely nebo kabelové svazky zabraňuje šíření požáru po těchto instalacích. Uplatní se především u ošetření kabelových tras, ochraně kabeláže v chráněných únikových cestách, v kabelových kanálech a podobně. Nátěr je neutrální vůči kabelové izolaci a má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Vyniká velmi dobrou přilnavostí k podkladu. Je možné jej aplikovat jak vysokotlakým stříkáním, tak ručně štětcem nebo válečkem. 

Utěsnění kabelových prostupů protipožárními sáčky

Protipožárními zpěňujícími sáčky je možné vytvořit definitivní i provizorní požární ucpávku využitelnou především v průběhu investičních a stavebních prací. Je velmi vhodná pro použití v objektech, kde je nutnost částečného doplňování a výměny instalací (telekomunikace, počítačové sítě, elektrárny). Ucpávku lze velmi dobře rozebrat a znovu uvést do původního stavu. Protipožární sáčky je možné použít i v místech vystavených radioaktivnímu záření. 

Těsnění menších prostupů zpěnitelným tmelem

Protipožární zpěňující tmel se používá v kombinaci s minerální vatou. Prostup se v prvním kroku vyplní vatou jako ztraceným bedněním a poté se utěsní zpěňujícím tmelem. Účinkem tepla tmel několikanásobně zvětší svůj objem a vytvoří pevnou vrstvu, která zabrání šíření ohně na druhou stranu požárně dělící konstrukce. Systém je vhodný na utěsnění malých prostupů instalací a těsnění stavebních spár. 

Protipožární utěsnění dilatačních spár

Vložením speciální pásky, složené z jedné nebo dvou vrstev průmyslového molitanu a dvou až tří vrstev protipožárního laminátu, se utěsní spáry mezi stěnou a stropem, ve stropě nebo ve stěně. Systém je velmi flexibilní a umožňuje vzájemný pohyb těsněných konstrukcí se zachováním jejich celistvosti. 

Zpěnitelný protipožární tmel s obsahem grafitu

Ucpávka se skládá z minerální vaty a speciálního tmelu, který při požáru několikrát zvětší svůj objem. K tomu vytvoří na prostupující instalace takový tlak, který rozdrtí i silnostěnnou plastovou trubku, vyplní prostory mezi kabely a uzavře plamenům cestu do dalších prostor. Toto provedení ucpávky je vhodné k utěsnění jednotlivých kabelů a kabelových svazků, plastových trubek do průměru 50 mm, plastových elektro průchodek (tzv. husích krků) a stavebních spár. 

Protipožární utěsnění pomocí protipožární PU pěny

Systém je vhodný k utěsnění méně přístupných prostupů stropu a stěn v případě nutnosti rychlé a doplňkové aplikace. Protipožární PU pěna při reakci s vodou expanduje až 30 krát a vyplní neprodyšně prostup a prostor mezi instalacemi. Po zatvrdnutí se přebytečná pěna ořízne zároveň s konstrukcí. 

Utěsnění prostupu elektrických kabelů a kabelových lávek

Měkkou protipožární ucpávkou se vytvoří utěsnění prostupu v požárně dělící konstrukci stropu nebo stěny. Je tvořena tvrdou minerální vatou a následným nanesením příslušné vrstvy zpěňujícího protipožárního tmelu a barvy. Aplikace systému nevyžaduje strojní vybavení, proto je tento způsob jedním ze základních systémů při zhotovování utěsnění velkého počtu prostupů malých i velkých rozměrů, s různými druhy prostupujících instalací. Povrch ucpávky je velmi pružný a umožňuje snadné doplňovaní nových kabelů nebo opravu ucpávky při jejím narušení.